دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

هرس درخت آلو
آموزشی

هرس درخت آلو

کاشت درخت آلو جلوه بسیار زیبایی به مناظر می دهد اما اگر هرس درخت آلو به خوبی انجام نگیرد به درختی زشت تبدیل می شود.  اگر چه هرس کردن درخت آلو زیاد سخت و دشوار