دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

هرس درخت بادام
مطالب مهم

هرس درخت بادام

مانند هرس درختان به طور کلی، برخی از کارشناسان هرس گسترده را برای تحریک رشد توصیه می‎کنند، در حالی که دیگران توصیه می‌کنند فقط چند شاخه را از اینجا و آنجا قطع کنید. حقیقت این