دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

هرس درخت گردو
آموزشی

هرس درخت گردو

هرس درخت گردو هرس درخت گردو برای سلامت  ساختار و بهره وری درخت  گردو مهم است. درختان گردو  تا ارتفاع 35 متری رشدمی  کنند. درختان گردو سایبان‌های وسیع، پهن و بلند دارند. خواهند شد.برای محدود