دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

ویژگی های درخت سنجد و  شرایط کاشت آن
آموزشی

ویژگی های درخت سنجد و  شرایط کاشت آن

درخت سنجد از جمله درختانی است که موجود در آسیا و اروپا و حتی نواحی از هیمالیا هم در برگرفته است. درخت سنجد در مقابل شرایط نامساعد مانند گرما، سرما، خشکسالی و و کم آبی