دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

پیوند انگور با انجیر
آموزشی

پیوند انگور با انجیر

پیوند انگور با انجیر : انجیر و انگور اغلب با هم رشد می کنند زیرا هر دو گیاهان گرما دوست هستند، همچنین درختان انگور و انجیر به نگهداری کمی  نیاز دارند. برای کشاورزانی که می