دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

پیوند انگور در اسفند
آموزشی

پیوند انگور در اسفند

پیوند انگور در اسفند : از انگورهای یکساله می توان در زمستان به خصوص اسفند ماه  قلمه هایی بریده و در شروع فصل رشد برای تکثیر گیاهان جدید استفاده کرد. برداشت قلمه های انگور در