دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

پیوند لیموترش
مطالب مهم

پیوند لیموترش

 پیوند لیموترش بسیار راحت است. با پیوند دادن لیمو ترش می توانید محصولتان را افزایش دهید. اما اگر عمل پیوند دادن را اشتباه انجام دهید ممکن است که درخت لیموترش به کلی نابود شود و