دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

چاله درخت پسته
آموزشی

چاله کاشت نهال پسته

چاله  کاشت نهال پسته نهال درخت پسته  در انواع خاک ها با ترکیب های مختلف کاشته می شود،  در زمين ‌های شور هم تحمل این درخت نسبت به ساير درختان بیشتر است، اما در زمین