دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر اسیدهیومیک بر چغندر
مطالب مهم

تاثیر اسید هیومیک بر چغندر

اسید هیومیک در خاک به منظور در دسترس بودن مواد مغذی مورد نیاز گیاه، ترکیبی کاملاً شناخته شده است، لذا حضور آن در گیاه به شدت تاثیرگذار است. از بسیاری از عناصر غذایی موجود در