دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت توت فرنگی
مطالب مهم

کاشت توت فرنگی

از آن جا که گیاه توت فرنگی یک گیاه آب دوست است کاشت توت فرنگی در خاک شنی می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد. زیرا گیاهان آبدوست در چنین خاکی به خوبی برای رشد و نمو