دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت درخت شلیل
آموزشی

کاشت درخت شلیل

 شلیل از خانواده هلو است. در واقع، شلیل گونه ای از هلو با ژن مغلوب شده است که میوه‌های بدون کرک را حاصل می کند. به همین سبب هلوی بدون کرک نیز نامیده می شود.