دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت گندم
آموزشی

کاشت گندم

در بین محصولات کشاورزی، کاشت گندم در قیاس با سایر محصولات آسان تر است. گندم در رنج زمانی هشت ماه به باروری می رسد و به مرحله سود می رسد. گندم در پاییز و بهار