دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کاشت گوجه گیلاسی در گلدان
آموزشی

کاشت گوجه گیلاسی در گلدان

پرورش گوجه گیلاسی در گلدان نه تنها امکان پذیر است، بلکه یکی از بهترین راه ها برای پرورش این گیاه است.  این ویژگی همراه با عشق آنها به خاک گرم، تمایل به مراقبت مداوم و