دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کشت درختان مرکبات
مطالب مهم

تاثیرات عصاره جلبک دریایی در درشتی مرکبات

تاثیرات عصاره جلبک دریایی در درشتی مرکبات کود جلبک دریایی دارای مواد معدنی و مغذی زیادی می باشد که در تقویت ریشه و برگهای درختان مرکبات موثر است. همچنین این کود در بهبود خاکدانه های