دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود افزایش باردهی پسته
آموزشی

کوددهی درختان پسته

کوددهی درختان پسته کوددهی درختان پسته : درختان پسته مواد مغذی را از خاک دریافت  می کنند، به ویژه زمانی که محصول عملکرد بالایی داشته باشد. بنابراین، در مصرف  کودهای  شوک مخصوص درختان آجیلی مثل