دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر سیب زمینی
مطالب مهم

تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر سیب زمینی

تاثیر کودهای شیمیایی بر سیب زمینی در تولید محصول سیب زمینی آب و کود دو عامل کلیدی برای رشد و عملکرد مناسب گیاه هستند. به طور کلی عناصر درشت مغزی مانند: نیروژن، فسفر، پتاسیم باید

تاثير انواع کودهاي آلی
کود ارگانیک

نحوه کوددهی گل همیشه بهار

نحوه کوددهی گل همیشه بهار  در این مقاله نحوه کوددهی گل همیشه بهار را بیان خواهیم کرد.  گل همیشه بهاربا کوددهی مناسب بهتر  بهتر رشد کرده و شکوفا می شود. بنابراین کوددهی مناسب و صحیح