دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود آرمافرت 5-10-30 
آموزشی

کود آرمافرت 5-10-30 

کود آرمافرت 5-10-30 کود آرمافرت 5-10-30 یکی از انواع کودهای کامل می باشد. میزان نیتروژن موجود در این کود نسبت به مقادیر دیگر آن بسیار زیاد است. بنابراین با استفاده از این نوع کود، رشد