دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ارگانیک باغ انگور
آموزشی

کود ارگانیک باغ انگور

گیاهان همانند انسان ها موجودات زنده هستند و  برای رشد و نمو نیاز به مواد مغذی و معدنی دارند . تغذیه ی گیاهان بر عهده ی باغداران است. این امر نیاز به آگاهی و تجربه