دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مصرف هیومیک اسید در انگور
آموزشی

کود انگور

کود انگور مانند همه درختان در کوددهی انگور نیز ابتدا باید نیازهای گیاه را بشناسیم و سپس به کوددهی اقدام کنیم. بیش‌ترین عنصری که انگور به آن احتیاج دارد: نیتروژن، پتاسیم، بور و روی است.