دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود برای درشت شدن خرما
آموزشی

کود برای درشت شدن خرما

خرما از محصولات مهم کشاورزی در کشور ماست که سهم مهمی در صادرات نیز دارد. به همین علت کشاورزان به دنبال بازارپسندی بیشتر این محصول برای پیدا کردن جایگاه محصول خود در بازارهای جهانی هستند.