دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود درخت صنوبر - Cottonwood
آموزشی

کود برای کلفت شدن تنه درخت

کود برای کلفت شدن تنه درخت اهمیت استفاده از کود برای رشد درختان استفاده از کود در رشد و توسعه درختان بسیار مؤثر است. درختان به دلیل نیاز زیاد به عناصر غذایی، به خصوص فسفر،