دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مزایای شوک ده ایکس در برابر فروت ست
آموزشی

کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی

کود تقویتی برای افزایش تناژ گندم آبی : برای افزایش تناژ گندم آبی می‌توانید از کودهای تقویتی زیر استفاده کنید: کود نیتروژن: نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان برای رشد است. افزایش مقدار