دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مزایای شوک ده ایکس در برابر فروت ست
آموزشی

کود تقویتی خوشه گندم

کود دهی در مرحله خوشه‌ دهی گندم بسیار حائز اهمیت است و به همان اندازه که استفاده از کود مناسب و مرغوب می‌تواند دانه را پر کند و تناژ گندم را افزایش دهد، استفاده از