دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود تقویتی درخت هلو
آموزشی

کود تقویتی درخت هلو

کود تقویتی درخت هلو همیشه قبل از استفاده از هر گونه کود برای درختان خود  خاک خود را آزمایش کنید، خاک های مختلف  ممکن است  مقادیر متفاوتی از عناصر مورد نیاز برای حمایت از رشد