دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای انار
آموزشی

کود ده ایکس شوک برای انار

کود ده ایکس شوک برای انار انار گیاهان گرمسیری تا نیمه گرمسیری نسبتاً مقاومی است که به شرایط خشک و گرم و خاک های اغلب نامساعد مقاوم هستند. کودهای ده ایکس شوک برای انار به