دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای سنجد
آموزشی

کود ده ایکس شوک برای سنجد

کود ده ایکس شوک برای سنجد کوددهی  درختان سنجد با کودهای ده ایکس نه تنها به رشد کامل درخت  با تولید گل های بزرگ و معطر و برگ های سالم کمک می کند، بلکه باعث