دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر سیب زمینی
مطالب مهم

تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر سیب زمینی

تاثیر کودهای شیمیایی بر سیب زمینی در تولید محصول سیب زمینی آب و کود دو عامل کلیدی برای رشد و عملکرد مناسب گیاه هستند. به طور کلی عناصر درشت مغزی مانند: نیروژن، فسفر، پتاسیم باید