دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود مخصوص کاشت نشاء
مطالب مهم

کود مخصوص کاشت نشاء

نشاء در واقع یک گیاهچه کوچک است که چند برگ دارد و از رشد اولیه بذر در محیط خزانه، حاصل می‌شود. نشاء در حالت پرورش مدرن و امروزه، بخشی از دوره رشد خودش را در