دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اسید هیومیک برای کشت هیدروپونیک
آموزشی

کود هیدروپونیک

کود هیدروپونیک  : هیدروپونیک پایدارتر از کشاورزی سنتی است، زیرا از منابع کمی در طول رشد گیاه استفاده می کند، همچنین در استفاده از آب با زمان جوانه زنی سریعتر، 90 درصد کارآمدتر است. برای