دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای سیب
آموزشی

کود کامل ده ایکس شوک برای سیب

کود کامل ده ایکس شوک برای سیب کود کامل ده ایکس شوک به علت داشتن ترکیبات مغذی تمام نیاز تغذیه ای سیب را تامین می کند و از آن‌ در برابر آسیب‌ها و تنش‌های محیطی