دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای نخل
آموزشی

کود کامل ده ایکس شوک برای نخل

کود کامل ده ایکس شوک برای نخل درختان  نخل در صورت کاشت  در محل مناسب و مراقبت اصولی،  رشد بسیارخوبی خواهد داشت.  یکی از اجزای حیاتی مراقبت از درخت نخل، کوددهی  مناسب است. درختان نخل