دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای پسته
آموزشی

کود کامل ده ایکس شوک برای پسته

کود کامل ده ایکس شوک برای پسته  کود کامل  ده ایکس شوک نه نتها درختان میوه از جمله درختان آجیلی را تقویت می کند، بلکه محصول دهی آن ها را نیز افزایش می دهد. بدین