دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل شوک 10x برای کیوی
آموزشی

کود کامل شوک ده ایکس برای کیوی

کود کامل شوک ده ایکس برای کیوی کیوی از جمله محصولاتی است که  به خاک های شور و گچی بسیار حساس است، بنابراین مدیریت دقیق کود دهی برای عملکرد بهینه آن بسیار  مهم است. در