دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10X شوک برای کلم بروکلی
آموزشی

کود کامل 10X شوک برای کلم بروکلی

کود کامل 10X شوک برای کلم بروکلی بسیار مناسب است. چنانچه کودهای متنوعی برای کلم بروکلی استفاده کرده اید و هیچ تغییری در رشد و نمو آن مشاهده نکرده اید اکنون زمان آن فرا رسیده