دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای برنج
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای برنج

برنج از محصولات پر مصرف مردم در ایران است و می تواند احتیاجات غذایی افراد را رفع نماید. بنابراین کشاورزان با پرورش اصولی و صحیح برنج می تواند سود بسیار خوبی را به دست آورند.