دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای ذرت علوفه ای
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای ذرت علوفه ای

 برای اینکه محصولات ذرت علوفه ای را به بیشترین مقدار خود برسانید لازم است تا به سه عامل مهم توجه کنید. این سه عامل عبارتند از کود مناسب، مخلوط و زمان مناسب. با رعایت این