دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل 10Xshock برای پسته
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای پسته

کود دادن به درخت پسته از کارهای بسیار مهمی است که هر باغدار بایستی آن را برای درختان پسته لحاظ کند. لازم است تا کار کوددهی بر طبق یک برنامه منظم و مدون صورت پذیرد.

کود کامل 10Xshock برای پسته
آموزشی

کود کامل 10Xshock برای پسته

 هر باغدار یا کشاورزی آرزوی داشتن یک کود کامل را برای تغذیه درختان خود در سر می پروراند. زیرا داشتن یک کود کامل می تواند درختان را از هر نظر غنی نماید و در نتیجه