دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کلسیم مایع شوک برای گوجه فرنگی
آموزشی

کود کلسیم مایع شوک برای گوجه فرنگی

کیفیت گوجه فرنگی به عناصر غذایی که از آن استفاده می کند بستگی دارد. این گیاه از محصولات گلخانه ای و زراعتی است. یکی از مواد مغذی که در ظاهر این محصول تاثیر بسزایی می