دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

عارضه لکه تلخ سیب
کود درخت

عارضه لکه تلخ سیب

عارضه لکه تلخ سیب عارضه لکه تلخ سیب یکی از مشکلات مربوط به فیزیولوژی درخت سیب می باشد که ارتباط تنگاتنگی با کمبود کلسیم دارد به گونه ای که به علت عوامل دخیل در کاهش