دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای درخت هلو
مطالب مهم

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای درخت هلو

هنگامی که برنامه کودی برای درخت هلو را رعایت کنید و به آن اهمیت دهید باعث می شود که دو یا سه برابر بیشتر از این محصول برداشت کنید، کود هایی که موجب افزایش ریشه