دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای فندق
آموزشی

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ برای فندق

یکی از درخت هایی که توانایی این را دارد تا در شرایط و محیط نامساعد رشد کند درخت فندق می باشد و همچنین می تواند در این شرایط میوه بدهد، قصد داریم تا در این