دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود 10 52 10 برای آلبالو
آموزشی

کود 10 52 10 برای آلبالو

کود 10 52 10 کودی است در حال حاضر بیشترین مقدار فسفر را در ترکیبات خود دارد. این کود شامل 10 درصد نیتروژن، 52 درصد فسفر و 10 درصد پتاسیم می باشد. باقی ترکیبات آن