ایران کود

پیوند انگور در بهار

پیوند انگور در بهار :

با توجه به سهولت ازدیاد اغلب ارقام انگور از طریق قلمه، عمدتاً این روش تكثیر بر سایر روشهای تكثیر تاک در ایران برتری دارد. امروزه، بیش از 98 %انگورهای اروپا و آمریكا پیوندی هستند، دلیل این امر، مشكلات عمده ای نظیر آفت خاکزی شته فیلوکسرا، باکتری خاکزی عامل بیماری سرطان طوقه و ریشه، و شرایط نامساعد محیطی از جمله بافت و ساختمان نامناسب خاک و نیز میزان بالای آهک و pH آن میباشد. بسیاری از محدودیتهای فوق در کشور ما نیز وجود دارد .. بر این اساس، استفاده از پیوند و بهره گیری از خصوصیات مطلوب پایه ها و پیوندک های ارقام مطلوب در ازدیاد انگور در کشور، راهكار مناسبی می باشد.

کود کالمکس برای انگور

بهترین زمان پیوند انگور 

تهیه پیوندک برای پیوند اسكنه خشبی بعد از زمان خزان کامل برگها و بر طرف شدن نیاز سرمایی تا قبل ازفعال شدن شیره نباتی و متورم شدن جوانه ها قابل انجام است. در مناطقی با سرمای شدید زمستانه که امكان آسیب سرما به شاخه های تاک مادری تامین کننده پیوندک وجود دارد پیوندک گیری قبل از بروز سرما باید انجام گیرد. در مناطق با زمستان معتدل تر مدت زمان برای تهیه پیوندک بیشتر است. به طور طبیعی پیوندک گیری از دی ماه تا اواخر اسفند(بسته به منطقه و رقم)امكان پذیر  می باشد.

تهیه و نحوه نگهداری پیوندك

انتخاب پیوندک مناسب و نحوه نگهداری صحیح آنها تا زمان انجام پیوند یكی ازمهمترین عوامل موثر در افزایش میزان موفقیت پیوند است. برای انجام پیوند اسكنه خشبی در انگور، پیوندک یک شاخه یكساله خزان کرده، سالم  با مقطع گرد، کاملا چوبی شده و به قطر 5 الی 10 میلیمتر و با حداقل 2یا 3 جوانه لازم می باشد. پایه های مادری مورد استفاده  برای تهیه پیوندک باید عاری از انواع عوامل بیماریزای ویروسی یا باکتریایی باشدکه با پیوندک گیری از آنها، آلودگی به پایه نیز انتقال داده می شودپس از جمع آوری پیوندکهای خشبی، باید آن ها را با قارچكش ( کاپتان، مانكوزب یا ….) ضدعفونی و بسته بندی نمود و در سردخانه با دمای 2 – 0 درجه سانتیگراد یا یخچال با دمای تا 5- 0 درجه سانتی گراد نگهداری کرد. در دماهای باالاتر پیوندک ها برای مدت زمان کوتاه تری قابل نگهداری خواهند بود، ولی در دمای 2-0 درجه سانتی گراد تا چهار ماه می توان آن ها را نگهداری کرد. برای بسته بندی شاخه ها از گونی کنفی استفاده می شود به طوری که ابتدا شاخه ها را کنار هم قرار داده (حداکثر 100 شاخه) و آنها را در گونی کنفی مرطوب که قبلًا در محلول قارچ کش خیس شده است، پیچیده و سپس در داخل پلاستیک قرار می دهید و در سردخانه یا یخچال نگهداری خواهند شد.

پیوند جوانه و پیوند انگور در بهار

در پیوند قاشی یا چیپ نیز همانند سایر پیوندهای تغییر تاج یا رقم، شاخه های یكساله چوبی شده و سالم به قطر مداد از رقم مورد نظر در اواخر زمستان (در مرحله خواب) تهیه می شود. سپس در پارچه، حوله یا کاغذ مرطوب پیچانده شده و درون کیسه نایلونی در یخچال نگهداری میشوند. اجرای این نوع پیوند هم روی تنه تاک و هم روی شاخه های نیمه خشبی قابل اجرا است.

با تشکر از همراهی شما با ایرانکود.

پیمایش به بالا